خرید و دانلود تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد (به عنوان معیار عملکرد) بانک­های فعال در صنعت بانکداری ایران برای دوره زمانی 13891385 است

ادامه مطلب